Бухгалтерія

ПИЛИПЧУК Валентина Михайлівна

(головний бухгалтер)

 

ПилипчукВМ

 

МАЛЯРЕНКО Наталія Миколаївна

(бухгалтер)

 

МаляренкоНМ

 

Повноваження та функціональні обов’язки бухгалтера сільської ради:

 

 • Контроль за дотриманням фінансової дисципліни і режиму економії, забезпечення покращення фінансового стану бюджету сільської ради.
 • Складання проекту кошторисів доходів і видатків сільського бюджету по загальному і спеціальному фонду.
 • Підготовка проекту рішення по сільському бюджету та проектів рішень, що стосуються фінансів матеріальних цінностей, платежів і т.п.
 • Складання кошторисів доходів і видатків в розрізі установ, загального і спеціального фондів.
 • Ведення рахунків бухгалтерського обліку згідно інструкції, наказу Державного Казначейства України від 14. 02. 2005р. № 28, з відображенням в книзі журнал-головна.
 • Ведення книг бухгалтерського обліку:
  -книга журнал-головна;
  -книга касових видатків;
  -книга фактичних видатків;
  -книга розрахунків з організаціями, проведення звірок.
 • Ведення оборотних відомостей по рахунках бухгалтерського обліку, ведення обліку основних засобів, матеріалів та їх списання.
 • Складання місячних та квартальних звітів затверджених інструкцією ДК від 14. 02. 2005р. № 28, по загальному і спеціальному фонду.
 • Складання „Балансу” на підставі звірених даних аналітичного та синтетичного обліку на кінець кварталу, року.
 • Прийняття балансів за всіма коштами загального і спеціального фонду, від підпорядкованих установ.
 • Забезпечення своєчасної здачі відповідної податкової звітності.
 • Керівництво працівниками бухгалтерії сільської ради, контроль за їх роботою.
 • Здійснення контролю за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів; використання фонду оплати праці, встановленням посадових окладів та доплат, дотриманням фінансової дисципліни, правильністю нарахування та перерахування встановлених платежів, дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товар-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань, стягнення у встановлений термін дебіторської та сплаченням кредиторської заборгованості.
 • Візування документів (в т. ч. довідок, рішень, проектів рішень, розпоряджень), що стосуються фінансів, обліку, платежів, матеріальних цінностей і т. п.
 • Робота з підприємцями по сплаті встановлених податків і платежів та контроль за виконанням дохідної частини бюджету.
 • Підготовка та ведення обліку договорів на придбання товаро-матеріальних цінностей, основних засобів, договорів підряду, договорів оренди комунального майна та землі, договорів на розміщення реклами, договорів про інвестиційну діяльність, благочинну діяльність і т. п.
 • Підготовка пропозицій на тендерний комітет та сесію сільської ради щодо здійснення закупівель робіт, товарів та послуг за бюджетні кошти.
 • Щомісячний аналіз надходжень та видатків місцевого бюджету, підготовка пропозицій щодо наповнення та ефективного використання бюджетних коштів.
 • Підготовка пропозицій виконкому та сесії сільської ради щодо встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного податку, встановлення розміру плати з прибутку комунального підприємства, розмірів орендної плати.
 • Підготовка пропозицій, щодо утворення позабюджетних цільових коштів та положень про ці кошти.
 • Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку території.
 • Підготовка положення про преміювання працівників сільської ради.